Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

PA­TVIR­TIN­TA
                                                                                      Kul­tū­ros pa­vel­do cen­tro di­rek­to­riaus
                                                                                      2015 m. sausio 12d. įsa­ky­mu Nr. Į-08

KUL­TŪ­ROS PA­VEL­DO CEN­TRO

SU­PAP­RAS­TIN­TŲ VIE­ŠŲ­JŲ PIR­KI­MŲ TAI­SYK­LĖS
TU­RI­NYS
I. BEN­DRO­SIOS NUO­STA­TOS
II. SU­PAP­RAS­TIN­TŲ PIR­KI­MŲ PLA­NA­VI­MAS IR OR­GA­NI­ZA­VI­MAS. SUPAPRASTINTUS PIR­KI­MUS AT­LIE­KAN­TYS AS­ME­NYS
III. SU­PAP­RAS­TIN­TŲ PIR­KI­MŲ PA­SKEL­BI­MAS
IV. PIR­KI­MO DO­KU­MEN­TŲ REN­GI­MAS, PA­AIŠ­KI­NI­MAI, TEI­KI­MAS
V. REI­KA­LA­VI­MAI PA­SIŪ­LY­MŲ ir pa­raiš­kų REN­GI­MUI
VI. TECH­NI­NĖ SPE­CI­FI­KA­CI­JA
VII. TIE­KĖ­JŲ KVA­LI­FI­KA­CI­JOS PA­TIK­RI­NI­MAS
VI­II. PA­SIŪ­LY­MŲ NAG­RI­NĖ­JI­MAS IR VER­TI­NI­MAS
IX. PIR­KI­MO SU­TAR­TIS
X. SU­PAP­RAS­TIN­TŲ PIR­KI­MŲ BŪ­DAI IR JŲ PA­SI­RIN­KI­MO SĄ­LY­GOS
XI. SU­PAP­RAS­TIN­TAS AT­VI­RAS KON­KUR­SAS
XII. SU­PAP­RAS­TIN­TAS RI­BO­TAS KON­KUR­SAS
XI­II. SU­PAP­RAS­TIN­TOS SKEL­BIA­MOS DE­RY­BOS 
XIV. AP­KLAU­SOS
XV. MA­ŽOS VER­TĖS PIR­KI­MŲ YPA­TU­MAI
XVI. SU­PAP­RAS­TIN­TŲ PIR­KI­MŲ DO­KU­MEN­TA­VI­MAS, ATA­SKAI­TŲ PA­TEI­KI­MAS
XVII. IN­FOR­MA­CI­JOS APIE SU­PAP­RAS­TIN­TUS PIR­KI­MUS TEI­KI­MAS
XVI­II. GIN­ČŲ NAG­RI­NĖ­JI­MAS
XIX. BAI­GIA­MO­JI DA­LIS
I. BEN­DRO­SIOS NUO­STA­TOS
1. Kul­tū­ros pa­vel­do cen­tro(to­liau – Cen­tras) su­pap­ras­tin­tų vie­šų­jų pir­ki­mų tai­syk­lės (to­liau – Tai­syk­lės) pa­reng­tos va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mu (to­liau – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas), ki­tais vie­šuo­sius pir­ki­mus (to­liau – pir­ki­mai) reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais. 
2. Cen­tras pre­kių, pa­slau­gų ir dar­bų su­pap­ras­tin­tus pir­ki­mus (to­liau – su­pap­ras­tin­ti pir­ki­mai) ga­li at­lik­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 84 straips­ny­je nu­sta­ty­tais at­ve­jais. 
3. Tai­syk­lės nu­sta­to su­pap­ras­tin­tų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo ir pla­na­vi­mo tvar­ką, su­pap­ras­tin­tus pir­ki­mus at­lie­kan­čius as­me­nis, su­pap­ras­tin­tų pir­ki­mų bū­dus ir jų at­li­ki­mo, gin­čų nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­dū­ras, pir­ki­mo do­ku­men­tų ren­gi­mo ir tei­ki­mo tie­kė­jams rei­ka­la­vi­mus.
4. At­lik­da­mas su­pap­ras­tin­tus pir­ki­mus Cen­tras va­do­vau­ja­si Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mu, šio­mis Tai­syk­lė­mis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­niu ko­dek­su ki­tais įsta­ty­mais ir po­įsta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais. 
5. Su­pap­ras­tin­ti pir­ki­mai at­lie­ka­mi lai­kan­tis ly­gia­tei­siš­ku­mo, ne­disk­ri­mi­na­vi­mo, skaid­ru­mo, abi­pu­sio pri­pa­ži­ni­mo ir pro­por­cin­gu­mo prin­ci­pų, kon­fi­den­cia­lu­mo ir ne­ša­liš­ku­mo rei­ka­la­vi­mų. pri­imant spren­di­mus dėl pir­ki­mo do­ku­men­tų są­ly­gų, va­do­vau­ja­ma­si ra­cio­na­lu­mo prin­ci­pu.
6. Cen­tro vyk­do­muo­se su­pap­ras­tin­tuo­se pir­ki­muo­se tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti fi­zi­niai as­me­nys, pri­va­tūs ju­ri­di­niai as­me­nys, vie­šie­ji ju­ri­di­niai as­me­nys ar to­kių as­me­nų gru­pės. Pa­siū­ly­mui pa­teik­ti ūkio sub­jek­tų gru­pė ne­pri­va­lo įsteig­ti ju­ri­di­nio as­mens. Cen­tras ga­li rei­ka­lau­ti, kad, ūkio sub­jek­tų jung­ti­nės gru­pės pa­siū­ly­mą  pri­pa­ži­nus ge­riau­siu ir Cen­trui pa­siū­lius su­da­ry­ti pir­ki­mo – par­da­vi­mo su­tar­tį (to­liau – pir­ki­mo su­tar­tis), ši ūkio sub­jek­tų gru­pė įgy­tų tam tik­rą tei­si­nę for­mą, jei tai yra bū­ti­na sie­kiant tin­ka­mai įvyk­dy­ti pir­ki­mo su­tar­tį.
7. Su­pap­ras­tin­to pir­ki­mo pra­džią ir pa­bai­gą api­brė­žia Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas. Centras, gavęs Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsidaro aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir supaprastintų viešųjų pirkimų, įskaitant mažos vertės pirkimus, procedūras.
8. Centras gali (Viešųjų pirkimo įstatymo 15 straipsnio nurodytu atveju – turi) įsigyti prekių, paslaugų ar darbų iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) ar per ją.
9. Tai­syk­lė­se nau­do­ja­mos są­vo­kos:
9.1. pir­ki­mo or­ga­ni­za­to­rius – Cen­tro di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­skir­tasCen­tro dar­buo­to­jas, ku­ris Tai­syk­lių nu­sta­ty­ta tvar­ka or­ga­ni­zuo­ja ir at­lie­ka su­pap­ras­tin­tus pir­ki­mus, kai to­kiems pir­ki­mams at­lik­ti ne­su­da­ro­ma Vie­šo­jo pir­ki­mo Komisija (to­liau – Komisija);
9.2. Pirkimo komisija – Centro direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 3 asmenų sudaryta komisija, kuri Centro nustatyta tvarka organizuoja ar atlieka pirkimus.
9.3. pir­ki­mo ini­cia­to­rius – Cen­tro dar­buo­to­jas, ku­ris nu­ro­dė po­rei­kį įsi­gy­ti rei­ka­lin­gas pre­kes, pa­slau­gas ar­ba dar­bus;
9.4. su­pap­ras­tin­tas at­vi­ras kon­kur­sas – su­pap­ras­tin­to pir­ki­mo bū­das, kai kiek­vie­nas su­in­te­re­suo­tas tie­kė­jas ga­li pa­teik­ti pa­siū­ly­mą;
9.5. su­pap­ras­tin­tas ri­bo­tas kon­kur­sas – su­pap­ras­tin­to pir­ki­mo bū­das, kai pa­raiš­kas da­ly­vau­ti kon­kur­se ga­li pa­teik­ti vi­si no­rin­tys kon­kur­se da­ly­vau­ti tie­kė­jai, o pa­siū­ly­mus kon­kur­sui – tik Cen­tro pa­kvies­ti tie­kė­jai;
9.6. su­pap­ras­tin­tos skel­bia­mos de­ry­bos – su­pap­ras­tin­to pir­ki­mo bū­das, kai pa­raiš­kas da­ly­vau­ti de­ry­bo­se ga­li pa­teik­ti vi­si tie­kė­jai, o Cen­tras su vi­sais ar at­rink­tais tie­kė­jais de­ra­si dėl pir­ki­mo su­tar­ties są­ly­gų;
9.7. supaprastintos neskelbiamos derybos – supaprastinto pirkimo būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbia, pasiūlymus teikia Centras pakviesti tiekėjai ir Centras su kiekvienu tiekėju atskirai derasi dėl jo pateiktos kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų.
9.8. ap­klau­sa raštu – mažos vertės pirkimo būdas, kai Centras raštu ar skelbimu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš pirkimą laimėjusio tiekėjo;
9.9. ap­klau­sa žodžiu – mažos vertės pirkimo būdas, kai preliminari pirkimo sutarties vertė neviršija 3000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) ir Centras žodžiu kviečiatiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš pirkimą laimėjusio tiekėjo;
9.10. kva­li­fi­ka­ci­jos pa­tik­ri­ni­mas – pro­ce­dū­ra, ku­rios me­tu tik­ri­na­ma, ar tie­kė­jai ati­tin­ka pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se nu­ro­dy­tus mi­ni­ma­lius kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus;
9.11. nu­ma­to­mo pir­ki­mo ver­tė (to­liau – pir­ki­mo ver­tė) yra Cen­tro numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be PVM, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes. Kai Cen­tras numato prizus ir (ar) kitas išmokas kandidatams ar dalyviams, jis apskaičiuodamas numatomo pirkimo vertęturi į tai atsižvelgti. Pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje;
9.12. neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri Centro vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
9.12.1. yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;
9.12.2. yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų;
9.13. mažos vertės viešasis pirkimas– supaprastintas pirkimas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
9.13.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58000 eurų (be PVM), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 145000 eurų (be PVM);
9.13.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58000 eurų (be PVM), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145000 eurų  (be PVM).
9.14. Alternatyvus pasiūlymas – pasiūlymas, kuriame siūlomos kitokios, negu pirkimo dokumentuose nustatytomis pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos.
9.15. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo terminas) – 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš Centro suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis.
10. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
11. Pasikeitus Taisyklėse minimiems teisės aktams, taikomos aktualios tų teisės aktų redakcijų nuostatos.
II. SU­PAP­RAS­TIN­TŲ PIR­KI­MŲ PLA­NA­VI­MAS IR OR­GA­NI­ZA­VI­MAS.
SUPAPRASTINTUS PIR­KI­MUS AT­LIE­KAN­TYS AS­ME­NYS
12. Cen­tro sky­riai  at­ei­nan­tiems me­tams nu­ma­to­mus pir­ki­mus pla­nuo­ti pra­de­da kiek­vie­nų me­tų ket­vir­tą ket­vir­tį. Cen­tro sky­rių ve­dė­jai iki kiek­vie­nų ka­len­do­ri­nių me­tų vasario 1 d. laisva forma pa­tei­kia Ben­dra­jam sky­riui (to­liau – pir­ki­mo or­ga­ni­za­to­rius) in­for­ma­ci­ją apie po­rei­kį ei­na­mai­siais me­tais įsi­gy­ti pre­kių, pa­slau­gų ar dar­bų, nu­ro­dant jų kie­kius, orien­ta­ci­nę kai­ną ir lai­ko­tar­pį, ka­da tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­mas pir­ki­mas. Cen­tro bu­hal­te­ri­ja iki ei­na­mų­jų me­tų vasario 15 d. su­pa­žin­di­na Cen­tro sky­rių ve­dė­jus su in­for­ma­ci­ja apie ei­na­mai­siais me­tais pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mui nu­ma­to­mus skir­ti asig­na­vi­mus. Pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja tu­ri bū­ti su­de­rin­ta su Cen­tro vadovu.
13. Pir­ki­mų ver­tes va­do­vau­jan­tis Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 9 straips­nio nuo­sta­to­mis ir nu­ma­to­mo vie­šo­jo pir­ki­mo ver­tės nu­sta­ty­mo me­to­di­ka patvirtinta Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos di­rek­to­riaus 2003 m. va­sa­rio 26 d. įsa­ky­mu Nr. 1S-26 (su pakeitimais) ap­skai­čiuo­ja Cen­tro di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­skir­tas as­muo (to­liau – pir­ki­mų ver­čių ap­skai­tą ve­dan­tis as­muo). Šis as­muo pir­ki­mų ver­tes ap­skai­čiuo­ja kar­tu su pir­ki­mų vyk­dy­to­jais (Komisija ar Pirkimų organizatoriu­mi), vadovaudamasis su­da­ry­tų su­tar­čių fak­ti­nė­mis ir nu­ma­to­mų su­da­ry­ti su­tar­čių pla­nuo­ja­mo­mis ver­tė­mis.
14. Pir­ki­mo or­ga­ni­za­to­rius iki kalendorinių metų kovo 1 d. sudaro planuojamų vykdyti pirkimų tais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planą (toliau – Pirkimų planas), teikia jį tvirtinti Centro direktoriui, ir gavęs patvirtinimą iki kovo 15 d. (o patvirtintus planus patikslinus – nedelsiant) skelbia tais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę, kurioje nurodoma Viešųjų pirkimų įstatyme minima informacija, centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir Centro tinklapyje (išskyrus mažos vertės pirkimus). Taip pat iš anksto skelbiami pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektai. Pirkimų planai peržiūrimi kiekvieną ketvirtį ir, esant reikalui, tikslinami.
141. Centras apie pradedamą bet kurį pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį nedelsiant, tačiau ne anksčiau negu skelbimas bus paskelbtas CVP IS, informuoja savo tinklalapyje bei leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ (mažos vertės pirkimų atveju – tik savo tinklalapyje) nurodydamas Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatytą informaciją (pildomas ir periodiškai skelbiamas atliktų pirkimų žurnalas (žr. Taisyklių 124 punktą).
15. Pir­ki­mo or­ga­ni­za­to­rius prekių, paslaugų ir darbų pirkimus organizuoja taip, kad jie būtų atliekami CVP IS priemonėmis (kai pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai), ir kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų Centro pirkimų bendrosios vertės.
151. Centras ne mažiau kaip 5 procentų visų supaprastintų pirkimų privalo atlikti iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba atlikti pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas, išskyrus atvejus, kai Centrui reikiamų prekių šios įstaigos ar įmonės negamina, paslaugų neteikia ir darbų neatlieka. Pirkimo dokumentuose ir skelbime apie pirkimą turi būti pažymėta, kad pirkime gali dalyvauti aukščiau nurodyti tiekėjai, ir reikalaujama pagrįsti, kad tiekėjo įmonė atitinka šio Taisyklių straipsnio reikalavimus (pateikiamas kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ar tiekėjo patvirtinta deklaracija).
16. Pir­ki­mo ini­cia­to­rius dėl su­pap­ras­tin­to pir­ki­mo at­li­ki­mo Cen­tro di­rek­to­riui ar­ba jo įga­lio­tam as­me­niui tei­kia pa­raiš­ką (priedas Nr. 4). Pir­ki­mo ini­cia­to­rius pa­raiš­ko­je nu­ro­do pa­grin­di­nes pir­ki­mo są­ly­gas (Tai­syk­lių 16.1, 16.2 punk­tai) ir, esant ga­li­my­bei, ki­tą in­for­ma­ci­ją:
16.1. pir­ki­mo ob­jek­to pa­va­di­ni­mą ir jo api­bū­di­ni­mą, nu­ro­dant per­ka­mų pre­kių, pa­slau­gų ar dar­bų sa­vy­bes, ko­ky­bės ir ki­tus rei­ka­la­vi­mus, rei­ka­lin­gą kie­kį ar ap­im­tis, at­si­žvel­giant į vi­są pir­ki­mo su­tar­ties truk­mę su ga­li­mais pra­tę­si­mais;
16.2. pla­nuo­ja­mas (tu­ri­mas) šiam pir­ki­mui lė­šas;
16.3. re­ko­men­duo­ja­mus mi­ni­ma­lius tie­kė­jų kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus;
16.4. pre­kių pri­sta­ty­mo ar pa­slau­gų bei dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nus, ki­tas rei­ka­lin­gas pir­ki­mo su­tar­ties są­ly­gas;
16.5. ga­li­my­bes pir­ki­me tai­ky­ti ap­lin­ko­sau­gos kri­te­ri­jus, at­si­žvelg­ti į vi­suo­me­nės po­rei­kius so­cia­li­nė­je sri­ty­je;
16.6. rei­ka­lin­gus pla­nus, brė­ži­nius ir pro­jek­tus;
16.7. ki­tą rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją.
161. Pirkimas prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba gauna Centro pateiktą skelbimą apie pirkimą, o atliekant supaprastintą pirkimą, apie kurį neskelbiama, –kai Centras kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydamas pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).
17. Su­pap­ras­tin­tus pir­ki­mus vyk­do Cen­tro di­rek­to­riaus įsa­ky­mu, va­do­vau­jan­tis Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 16 straips­niu, su­da­ry­ta Komisija. Ma­žos ver­tės pir­ki­mus vyk­do Komisija ar­ba Pir­ki­mo or­ga­ni­za­to­rius.
18. Pirkimus, kurių preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 14500 eurų be PVM, vykdo pirkimų organizatorius, pirkimus, kurių preliminari numatytos sudaryti pirkimo sutarties vertė  viršija 14500  eurų be PVM., vykdo pirkimo komisija.
19. Cen­tro di­rek­to­rius tu­ri tei­sę pri­im­ti spren­di­mą pa­ves­ti su­pap­ras­tin­tą pir­ki­mą vyk­dy­ti Pirkimų organizatoriui ar­ba Komisijai neat­si­žvel­giant į Tai­syk­lių 18 punk­te nu­sta­ty­tas ap­lin­ky­bes.
20. Tuo pa­čiu me­tu at­lie­ka­miems ke­liems su­pap­ras­tin­tiems pir­ki­mams ga­li bū­ti su­da­ry­tos ke­lios Komisijos ar pa­skir­ti ke­li Pirkimų organizatoriai.
21. Komisija dir­ba pa­gal Cen­tro di­rek­to­riaus pa­tvir­tin­tą Komisijos dar­bo reg­la­men­tą. Komisijai tu­ri bū­ti nu­sta­ty­tos už­duo­tys ir su­teik­ti vi­si už­duo­tims vyk­dy­ti rei­ka­lin­gi įga­lio­ji­mai. Komisija spren­di­mus pri­ima sa­va­ran­kiš­kai. Prieš pra­dė­da­mi su­pap­ras­tin­tą pir­ki­mą Komisijos na­riai ir Pirkimų organizatorius tu­ri pa­si­ra­šy­ti ne­ša­liš­ku­mo de­kla­ra­ci­ją ir kon­fi­den­cia­lu­mo pa­si­ža­dė­ji­mą. Komisijos pir­mi­nin­ku, jos na­riais, Pir­ki­mo or­ga­ni­za­to­riu­mi ski­ria­mi ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos as­me­nys. Komisijos sek­re­to­riu­mi ski­ria­mas vie­nas iš Komisijos na­rių.
22. Perkančioji organizacija privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroninio katalogo CPO.ltTM (toliau – elektroninis katalogas), kai elektroniniame kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali jų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančioji organizacija privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti elektroniniame kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.
23. Cen­tras tu­ri tei­sę nu­trauk­ti su­pap­ras­tin­tą pir­ki­mą, jei­gu at­si­ra­do ap­lin­ky­bių, ku­rių ne­bu­vo ga­li­ma nu­ma­ty­ti (per­ka­mas ob­jek­tas ta­po ne­rei­ka­lin­gas, nė­ra lė­šų už jį ap­mo­kė­ti ir pan.). Tei­ki­mą dėl su­pap­ras­tin­to pir­ki­mo nu­trau­ki­mo Komisija, Pir­ki­mo or­ga­ni­za­to­rius tei­kia Cen­tro di­rek­to­riui, ku­ris pri­ima spren­di­mą dėl su­pap­ras­tin­to pir­ki­mo pro­ce­dū­rų nu­trau­ki­mo. Spren­di­mą dėl ma­žos ver­tės pir­ki­mo nu­trau­ki­mo ga­li pri­im­ti Komisija ar­ba Pir­ki­mo or­ga­ni­za­to­rius. Centras, gavęs Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsidaro aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas
nutraukiant neskelbiamų derybų būdu atliekamo pirkimo ir supaprastintų viešųjų pirkimų, įskaitant mažos vertės pirkimus, procedūras.
III. SU­PAP­RAS­TIN­TŲ PIR­KI­MŲ ­SKEL­BI­MAS
24. Viešai skelbiama apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus supaprastintus pirkimus, atliekamus apklausos būdu, ir Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnyje nustatytus atvejus.
25. Centras apie supaprastintą pirkimą skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka, o informacinį pranešimą neskelbiamų supaprastintų pirkimų atveju – Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka.
IV. PIR­KI­MO DO­KU­MEN­TŲ REN­GI­MAS, PA­AIŠ­KI­NI­MAI, TEI­KI­MAS
26. Pir­ki­mo do­ku­men­tus pa­gal Pir­ki­mų ini­cia­to­riaus pa­reng­tas pa­grin­di­nes pir­ki­mo są­ly­gas ren­gia Komisija ar­ba Pir­ki­mo or­ga­ni­za­to­rius. Pir­ki­mo do­ku­men­tus ren­gian­tys as­me­nys tu­ri tei­sę gau­ti iš Cen­tro dar­buo­to­jų vi­są in­for­ma­ci­ją, rei­ka­lin­gą pir­ki­mo do­ku­men­tams pa­reng­ti ir pir­ki­mo pro­ce­dū­roms at­lik­ti. Prieš pra­de­dant ruoš­ti pir­ki­mo do­ku­men­tus, nu­ma­to­ma pir­ki­mo su­tar­ties ver­tė pri­va­lo bū­ti su­de­rin­ta su pir­ki­mų ver­čių ap­skai­tą ve­dan­čiu as­me­niu.
27. Pir­ki­mo do­ku­men­tai ga­li bū­ti ne­ren­gia­mi, kai ap­klau­sa at­lie­ka­ma žo­džiu.
28. Pir­ki­mo do­ku­men­tai ren­gia­mi lie­tu­vių kal­ba. Pa­pil­do­mai pir­ki­mo do­ku­men­tai ga­li bū­ti ren­gia­mi ir ki­to­mis kal­bo­mis.
29. Pir­ki­mo do­ku­men­tai tu­ri bū­ti tiks­lūs, aiš­kūs, be dvi­pras­my­bių, kad tie­kė­jai ga­lė­tų pa­teik­ti pa­siū­ly­mus, o Cen­tras nu­pirk­ti tai, ko rei­kia.
30. Pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai ne­ga­li dirb­ti­nai ri­bo­ti tie­kė­jų ga­li­my­bių da­ly­vau­ti su­pap­ras­tin­ta­me pir­ki­me ar su­da­ry­ti są­ly­gas da­ly­vau­ti tik kon­kre­tiems tie­kė­jams.
31. Pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se, at­si­žvel­giant į pa­si­rink­tą su­pap­ras­tin­to pir­ki­mo bū­dą, pa­tei­kia­ma ši in­for­ma­ci­ja:
31.1. nuo­ro­da į Cen­tro su­pap­ras­tin­tų pir­ki­mų tai­syk­les, ku­rio­mis va­do­vau­jan­tis vyk­do­mas su­pap­ras­tin­tas pir­ki­mas (Tai­syk­lių pa­va­di­ni­mas, pa­tvir­ti­ni­mo da­ta, vi­sų pa­kei­ti­mų da­tos);
31.2. jei apie pir­ki­mą bu­vo skelb­ta, nuo­ro­da į skel­bi­mą;
31.3. Cen­tro dar­buo­to­jų, ku­rie įga­lio­ti pa­lai­ky­ti ry­šį su tie­kė­jais, pa­rei­gos, var­dai, pa­var­dės, ad­re­sai, te­le­fo­nų ir fak­sų nu­me­riai, elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­sas;
31.4. pa­siū­ly­mų ir/ar pa­raiš­kų, ren­gi­mo ir pa­tei­ki­mo rei­ka­la­vi­mai; jei­gu nu­ma­to­ma pa­siū­ly­mus ir/ar pa­raiš­kas pri­im­ti nau­do­jant elek­tro­ni­nes prie­mo­nes, ati­tin­kan­čias Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 17 straips­nio nuo­sta­tas, – in­for­ma­ci­ja apie rei­ka­la­vi­mus, bū­ti­nus pa­siū­ly­mams ir/ar pa­raiš­koms pa­teik­ti elek­tro­ni­niu bū­du, įskai­tant ir ko­da­vi­mą (šif­ra­vi­mą);
31.5. pa­siū­ly­mo ga­lio­ji­mo ter­mi­nas;
31.6. pre­kių, pa­slau­gų, dar­bų, kie­kis (ap­im­tis), pre­kių tie­ki­mo, pa­slau­gų tei­ki­mo ar dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nai;
31.7. tech­ni­nė spe­ci­fi­ka­ci­ja;
31.8. in­for­ma­ci­ja, ar pir­ki­mo ob­jek­tas skirs­to­mas į da­lis, ku­rių kiek­vie­nai bus su­da­ro­ma pir­ki­mo su­tar­tis, ir ar lei­džia­ma pa­teik­ti pa­siū­ly­mus par­duo­ti tik vie­nai pir­ki­mo ob­jek­to da­liai, vie­nai ar ke­lioms da­lims, ar vi­soms da­lims; pir­ki­mo ob­jek­to da­lių, dėl ku­rių ga­li bū­ti pa­teik­ti pa­siū­ly­mai, api­bū­di­ni­mas;
31.9. in­for­ma­ci­ja, ar lei­džia­ma pa­teik­ti al­ter­na­ty­vius pa­siū­ly­mus, šių pa­siū­ly­mų rei­ka­la­vi­mai;
31.10. jei­gu nu­ma­to­ma tik­rin­ti kva­li­fi­ka­ci­ją – tie­kė­jų kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mai, iš jų ir rei­ka­la­vi­mai at­ski­riems ben­drą pa­raiš­ką ar pa­siū­ly­mą pa­tei­kian­tiems tie­kė­jams;
31.11. jei­gu nu­ma­to­ma ri­bo­ti tie­kė­jų skai­čių – kva­li­fi­ka­ci­nės at­ran­kos kri­te­ri­jai bei tvar­ka, ma­žiau­sias kan­di­da­tų, ku­riuos Cen­tras at­rinks ir pa­kvies pa­teik­ti pa­siū­ly­mus, skai­čius;
31.12. do­ku­men­tų są­ra­šas ir in­for­ma­ci­ja, ku­rią tu­ri pa­teik­ti tie­kė­jai, sie­kian­tys įro­dy­ti, kad jų kva­li­fi­ka­ci­ja ati­tin­ka ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus;
31.13. in­for­ma­ci­ja, kaip tu­ri bū­ti ap­skai­čiuo­ta ir iš­reikš­ta pa­siū­ly­muo­se nu­ro­do­ma pir­ki­mo kai­na;
31.14. in­for­ma­ci­ja, kad pa­siū­ly­mai bus ver­ti­na­mi eurais. Jei­gu pa­siū­ly­muo­se kai­nos nu­ro­dy­tos už­sie­nio va­liu­ta, jos bus per­skai­čiuo­ja­mos eurais pa­gal Lie­tu­vos ban­ko nu­sta­ty­tą ir pa­skelb­tą euro ir už­sie­nio va­liu­tos san­ty­kį pas­ku­ti­nę pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­no die­ną;
31.15. kur ir ka­da (die­na, va­lan­da ir mi­nu­tė) bus at­plė­šia­mi vo­kai ar su­si­pa­žįs­ta­ma su elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis pa­teik­tais pa­siū­ly­mais (to­liau – vo­kų su pa­siū­ly­mais at­plė­ši­mas);
31.16. vo­kų su pa­siū­ly­mais at­plė­ši­mo ir pa­siū­ly­mų nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­dū­ros, taip pat nu­ro­dant in­for­ma­ci­ją, ar tie­kė­jams lei­džia­ma da­ly­vau­ti vo­kų su pa­siū­ly­mais at­plė­ši­mo pro­ce­dū­ro­je;
31.17. pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai, kiek­vie­no jų svar­ba ben­dram įver­ti­ni­mui, ver­ti­ni­mo tai­syk­lės ir pro­ce­dū­ros. Pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se nu­ro­do­mas kiek­vie­nam eko­no­miš­kai nau­din­giau­siam pa­siū­ly­mui nu­sta­ty­ti pa­si­rink­to kri­te­ri­jaus ly­gi­na­ma­sis svo­ris. Kri­te­ri­jų ly­gi­na­ma­sis svo­ris ga­li bū­ti iš­reikš­tas kon­kre­čiu dy­džiu ar­ba nu­sta­tant in­ter­va­lą, į ku­rį pa­ten­ka kiek­vie­na kri­te­ri­jui pri­ski­ria­ma reikš­mė. Tais at­ve­jais, kai dėl pir­ki­mo ob­jek­to ypa­ty­bių ne­įma­no­ma nu­sta­ty­ti kri­te­ri­jų ly­gi­na­mo­jo svo­rio, Cen­tras tu­ri nu­ro­dy­ti pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se tai­ko­mų kri­te­ri­jų svar­bos ei­liš­ku­mą ma­žė­jan­čia tvar­ka;
31.18. siū­lo­mos pa­si­ra­šy­ti pir­ki­mo su­tar­ties svar­biau­sios są­ly­gos (kai­nos ar kai­no­da­ros tai­syk­lės, at­si­skai­ty­mo tvar­ka, at­li­ki­mo ter­mi­nai, su­tar­ties nu­trau­ki­mo tvar­ka ir ki­tos są­ly­gos pa­gal Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 18 straips­nio 6 da­lį);
31.19. jei rei­ka­lau­ja­ma – pa­siū­ly­mų ga­lio­ji­mo už­tik­ri­ni­mo ir/ar pir­ki­mo su­tar­ties įvyk­dy­mo už­tik­ri­ni­mo rei­ka­la­vi­mai;
31.20. jei Cen­tras nu­ma­to rei­ka­la­vi­mą, kad ūkio sub­jek­tų gru­pė, ku­rios pa­siū­ly­mas bus pri­pa­žin­tas ge­riau­siu, įgy­tų tam tik­rą tei­si­nę for­mą – tei­si­nės for­mos rei­ka­la­vi­mai;
31.21. bū­dai, ku­riais tie­kė­jai ga­li pra­šy­ti pir­ki­mo do­ku­men­tų pa­aiš­ki­ni­mų;
31.22. pa­siū­ly­mų kei­ti­mo ir at­šau­ki­mo tvar­ka;
31.23. energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka (išskyrus mažos vertės pirkimus);
31.24. pirkimo sutarties atlikimo sąlygos, susijusios su socialinėmis ir aplinkos apsaugos reikmėmis, jei jos atitinka Europos Bendrijos teisės aktus;
31.25. turi bū­ti rei­ka­lau­ja­ma, kad tie­kė­jas sa­vo pa­siū­ly­me nu­ro­dy­tų, ko­kius su­bran­go­vus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ke­ti­na pa­si­telk­ti ir gali būti reikalaujama, ko­kiai pir­ki­mo da­liai at­lik­ti jis ke­ti­na pa­si­telk­ti. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atlikti tiekėjas. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Šis reikalavimas neprivalomas atliekant neskelbiamą supaprastintą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas.
31.26. jei Centras pirkimą atlieka pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus – nuoroda į tokį pirkimą ir reikalavimas, kad tiekėjas pagrįstų, kad jis atitinka minėto straipsnio reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ir tiekėjo patvirtintą deklaraciją;
31.27. ki­ta rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja apie pir­ki­mo są­ly­gas ir pro­ce­dū­ras.
32. Supaprastinto riboto konkurso ar skelbiamų derybų, jeigu numatoma riboti tiekėjų skaičių, atveju pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti kvalifikacinės atrankos kriterijai bei tvarka, mažiausias kandidatų, kuriuos Centras atrinks ir pakvies pateikti pasiūlymus, skaičius.
33. Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu ar vykdomos neskelbiamos supaprastintos derybos po supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų skelbiamų derybų, atmetus visus pasiūlymus. Kai vykdamos neskelbiamos supaprastintos derybos – gali būti siunčiamas kvietimas į derybas, o pirkimo dokumentais, kiek tai neprieštarauja derybų esmei, laikomi skelbto konkurso dokumentai.
34. Pir­ki­mo do­ku­men­tų su­dė­ti­nė da­lis yra skel­bi­mas apie pir­ki­mą. Skel­bi­muo­se esan­ti in­for­ma­ci­ja vė­liau pa­pil­do­mai ga­li bū­ti ne­tei­kia­ma (ki­tuo­se pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se pa­tei­kia­ma nuo­ro­da į ati­tin­ka­mą in­for­ma­ci­ją skel­bi­me).
35. Vykdant apklausą raštu apie ją viešai neskelbiant, neskelbiamas supaprastintas derybas ar kai pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas, pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se ga­li bū­ti pa­tei­kia­ma ne vi­sa Tai­syk­lių 31 punk­te nu­ro­dy­ta in­for­ma­ci­ja, jei­gu Cen­tras ma­no, kad in­for­ma­ci­ja yra ne­rei­ka­lin­ga.
36. Pir­ki­mo do­ku­men­tai, iš jų ir kvie­ti­mai, pra­ne­ši­mai, pa­aiš­ki­ni­mai, pa­pil­dy­mai, tie­kė­jams pa­tei­kia­mi as­me­niš­kai, siun­čia­mi re­gist­ruo­tu laiš­ku, fak­su, elek­tro­ni­niu pa­štu ar skel­bia­mi in­ter­ne­to sve­tai­nė­je (CVP IS, Cen­tro ar ki­to­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je), kaip Cen­tras nu­ro­do skel­bi­me apie pir­ki­mą (ap­klau­sos me­tu – kvie­ti­me pa­teik­ti pa­siū­ly­mus, jei su kvie­ti­mu pir­ki­mo do­ku­men­tai ne­pri­de­da­mi). Skel­bi­me apie pir­ki­mą (ap­klau­sos me­tu – kvie­ti­me pa­teik­ti pa­siū­ly­mus) tu­ri bū­ti nu­ro­dy­tas in­ter­ne­to ad­re­sas, jei pir­ki­mo do­ku­men­tai skel­bia­mi in­ter­ne­te. Pir­ki­mo do­ku­men­tai ne­ga­li bū­ti tei­kia­mi (skel­bia­mi) anks­čiau nei apie su­pap­ras­tin­tą pir­ki­mą pa­skelb­ta, ap­klau­sos at­ve­ju – pa­teik­ti kvie­ti­mai da­ly­vau­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­ro­se.
37. Pir­ki­mo do­ku­men­tai tie­kė­jams tu­ri bū­ti tei­kia­mi nuo skel­bi­mo apie pir­ki­mą pa­skel­bi­mo ar kvie­ti­mo iš­siun­ti­mo tie­kė­jams die­nos iki pa­siū­ly­mo pa­tei­ki­mo ter­mi­no, nu­sta­ty­to pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se, pa­bai­gos. Pir­ki­mo do­ku­men­tai pa­tei­kia­mi to pa­pra­šiu­siam tie­kė­jui ne­del­siant, ne vė­liau kaip per 3 dar­bo die­nas, ga­vus pra­šy­mą. Kai pir­ki­mo do­ku­men­tai skel­bia­mi CVP IS, Cen­tro ar ki­to­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, pa­pil­do­mai jie ga­li bū­ti ne­tei­kia­mi.
38. Už pir­ki­mo do­ku­men­tus Cen­tras iš vi­sų tie­kė­jų ga­li im­ti vie­no­do dy­džio už­mo­kes­tį, ku­rį su­da­ro do­ku­men­to ko­pi­ja­vi­mo ir pa­tei­ki­mo tie­kė­jams fak­ti­nės iš­lai­dos. Už pir­ki­mo do­ku­men­to ver­ti­mą į už­sie­nio kal­bą ga­li bū­ti ima­mas pa­pil­do­mas už­mo­kes­tis. Jį su­da­ro ver­ti­mo į už­sie­nio kal­bą iš­lai­dos.
39. Tie­kė­jas ga­li pa­pra­šy­ti, kad Cen­tras pa­aiš­kin­tų pir­ki­mo do­ku­men­tus. Cen­tras at­sa­ko į kiek­vie­ną tie­kė­jo ra­šy­ti­nį pra­šy­mą pa­aiš­kin­ti pir­ki­mo do­ku­men­tus, jei­gu pra­šy­mas gau­tas ne vė­liau kaip prieš 4 dar­bo die­nas iki pir­ki­mo pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­no pa­bai­gos. Cen­tras į gau­tą pra­šy­mą at­sa­ko ne vė­liau kaip per 3 dar­bo die­nas nuo jo ga­vi­mo die­nos. Cen­tras, at­sa­ky­da­mas tie­kė­jui, kar­tu siun­čia pa­aiš­ki­ni­mus ir vi­siems ki­tiems tie­kė­jams, ku­riems ji pa­tei­kė pir­ki­mo do­ku­men­tus, bet ne­nu­ro­do, iš ko ga­vo pra­šy­mą duo­ti pa­aiš­ki­ni­mą. Jei pir­ki­mo do­ku­men­tai bu­vo skelb­ti in­ter­ne­te, ten pat pa­skel­bia­mi pir­ki­mo do­ku­men­tų pa­aiš­ki­ni­mai. At­sa­ky­mas tu­ri bū­ti siun­čia­mas taip, kad tie­kė­jas jį gau­tų ne vė­liau kaip li­kus 1 dar­bo die­nai iki pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­no pa­bai­gos.
40. Ne­si­bai­gus pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­nui, Cen­tras sa­vo ini­cia­ty­va ga­li pa­aiš­kin­ti (pa­tiks­lin­ti) pir­ki­mo do­ku­men­tus, tiks­li­nant ir pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją. Pa­aiš­ki­ni­mai tu­ri bū­ti iš­siųs­ti (pa­skelb­ti) li­kus pa­kan­ka­mai lai­ko iki pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­no pa­bai­gos.
41. Jei­gu Cen­tras ren­gia su­si­ti­ki­mą su tie­kė­jais, jis su­ra­šo šio su­si­ti­ki­mo pro­to­ko­lą. Pro­to­ko­le fik­suo­ja­mi vi­si šio su­si­ti­ki­mo me­tu pa­teik­ti klau­si­mai dėl pir­ki­mo do­ku­men­tų ir at­sa­ky­mai į juos. Pro­to­ko­lo iš­ra­šas lai­ko­mas pir­ki­mo do­ku­men­tų pa­aiš­ki­ni­mu, ku­ris tu­ri bū­ti pa­teik­tas tie­kė­jams Tai­syk­lių 38 punk­te nu­sta­ty­ta tvar­ka.
42. Jei­gu Centras pir­ki­mo do­ku­men­tų pa­aiš­ki­nimų (pa­tiks­li­nimų) ne­ga­li pa­teik­ti Tai­syk­lių 38 punk­te nu­sta­ty­tais ter­mi­nais, jis pri­va­lo per­kel­ti pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­ną. Šis ter­mi­nas nu­ke­lia­mas pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jų ati­tin­kan­čiam lai­kui, per ku­rį tie­kė­jai, reng­da­mi pir­ki­mo pa­siū­ly­mus, ga­lė­tų at­si­žvelg­ti į šiuos pa­aiš­ki­ni­mus (pa­tiks­li­ni­mus) ir tin­ka­mai pa­reng­ti pa­siū­ly­mus. Cen­tras tu­ri at­si­žvelg­ti į tai, kad pa­aiš­ki­nus (pa­tiks­li­nus) pir­ki­mo do­ku­men­tus (pa­vyz­džiui, su­ma­ži­nus tie­kė­jų kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus), ga­li at­si­ras­ti nau­jų tie­kė­jų, no­rin­čių da­ly­vau­ti pir­ki­me, to­dėl pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­ną rei­kė­tų nu­sta­ty­ti to­kį, kad šie tie­kė­jai spė­tų kreip­tis pir­ki­mo do­ku­men­tų ir pa­reng­ti pa­siū­ly­mus.
43. Pra­ne­ši­mai apie kiek­vie­ną pir­ki­mo pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­no nu­kė­li­mą iš­siun­čia­mi vi­siems tie­kė­jams, ku­riems bu­vo pa­teik­ti pir­ki­mo do­ku­men­tai. Jei pir­ki­mo do­ku­men­tai skel­bia­mi in­ter­ne­te, ten pat pa­skel­bia­ma apie ter­mi­no nu­kė­li­mą. Šių Tai­syk­lių III sky­riu­je nu­ro­dy­tuo­se lei­di­niuo­se apie pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­no nu­kė­li­mą ga­li­ma ne­skelb­ti, jei­gu ne­kei­čia­ma ki­ta skel­bi­me apie pir­ki­mą pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja ir jei­gu ne­pa­skel­bus apie pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­no nu­kė­li­mą ne­bus pa­žeis­ti pir­ki­mų prin­ci­pai.
V. REI­KA­LA­VI­MAI PA­SIŪ­LY­MŲ IR PARAŠKŲ REN­GI­MUI
44. Pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se nu­sta­tant pa­siū­ly­mų ir pa­raiš­kų ren­gi­mo ir pa­tei­ki­mo rei­ka­la­vi­mus, tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ta, kad:
44.1. pa­siū­ly­mas ir pa­raiš­ka tu­ri bū­ti pa­tei­kia­mi raš­tu ir pa­si­ra­šy­ti tie­kė­jo ar jo įga­lio­to as­mens, o elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis tei­kia­mas pa­siū­ly­mas ar pa­raiš­ka – pa­teik­ti su sau­giu elek­tro­ni­niu pa­ra­šu, ati­tin­kan­čiu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos elek­tro­ni­nio pa­ra­šo įsta­ty­mo nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus (išskyrus mažos vertės pirkimų atvejus);
44.2. ne elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis tei­kia­mi pa­siū­ly­mai tu­ri bū­ti įdė­ti į vo­ką, ku­ris už­kli­juo­ja­mas, ant jo už­ra­šo­mas pir­ki­mo pa­va­di­ni­mas, tie­kė­jo pa­va­di­ni­mas ir ad­re­sas, nu­ro­do­ma „ne­at­plėš­ti iki ...“ (pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­no pa­bai­gos);
44.3. jei­gu Cen­tras nu­ma­to pa­siū­ly­mus ver­tin­ti pa­gal eko­no­miš­kai nau­din­giau­sio pa­siū­ly­mo ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų, ver­ti­nant eks­per­ti­nių ver­ti­ni­mų me­to­dais, – tie­kė­jai pa­siū­ly­mo kai­ną tu­ri pa­teik­ti vie­na­me už­kli­juo­ta­me vo­ke, o li­ku­sias pa­siū­ly­mo da­lis (tech­ni­nius pa­siū­ly­mo duo­me­nis ir ki­tą in­for­ma­ci­ją bei do­ku­men­tus) – ki­ta­me už­kli­juo­ta­me vo­ke. Šie abu vo­kai tu­ri bū­ti įdė­ti į ben­drą vo­ką, jis taip pat už­kli­juo­ja­mas, ant jo už­ra­šo­mas pir­ki­mo pa­va­di­ni­mas, tie­kė­jo pa­va­di­ni­mas ir ad­re­sas, nu­ro­do­ma „ne­at­plėš­ti iki ...“ (pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­no pa­bai­gos). Rei­ka­la­vi­mas pa­siū­ly­mą pa­teik­ti dvi­ejuo­se vo­kuo­se ne­tai­ko­mas pir­ki­mą at­lie­kant skel­bia­mų de­ry­bų bū­du ar ap­klau­sos bū­du, kai pir­ki­mo me­tu ga­li bū­ti de­ra­ma­si dėl pa­siū­ly­mo są­ly­gų;
44.4. pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se ga­li bū­ti nu­sta­ty­ta, kad pa­siū­ly­mo (at­ski­rų pa­siū­ly­mo da­lių) la­pai tu­ri bū­ti su­nu­me­ruo­ti, su­siū­ti siū­lu, ku­ris ne­leis­tų ne­pa­žei­džiant su­siu­vi­mo į pa­siū­ly­mą įdė­ti nau­jus, iš­plėš­ti esan­čius la­pus ar juos pa­keis­ti. To­kiu at­ve­ju pa­siū­ly­mo pas­ku­ti­nio­jo la­po ant­ro­je pu­sė­je siū­las už­kli­juo­ja­mas po­pie­riaus la­pe­liu, ant ku­rio pa­si­ra­šo tie­kė­jas ar­ba jo įga­lio­tas as­muo. Pa­siū­ly­mo pas­ku­ti­nio la­po pu­sė­je nu­ro­do­mas pa­si­ra­šan­čio­jo as­mens var­das, pa­var­dė ir pa­rei­gos, pa­siū­ly­mo la­pų skai­čius. Pa­siū­ly­mo ga­lio­ji­mo už­tik­ri­ni­mą pa­tvir­ti­nan­tis do­ku­men­tas ne­įsi­uva­mas ir ne­nu­me­ruo­ja­mas.
45. Pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se nu­sta­tant pa­siū­ly­mų ir pa­raiš­kų ren­gi­mo ir pa­tei­ki­mo rei­ka­la­vi­mus, ga­li bū­ti nu­ro­dy­ta, kad tie­kė­jas ga­li pa­teik­ti tik vie­ną pa­siū­ly­mą (po vie­ną pa­siū­ly­mą kiek­vie­nai pir­ki­mo da­liai), iš­sky­rus at­ve­jus, kai pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se lei­džia­ma pa­teik­ti al­ter­na­ty­vius pa­siū­ly­mus. Jei­gu pir­ki­mas su­skirs­ty­tas į at­ski­ras da­lis, pa­grįs­tais at­ve­jais ga­li bū­ti nu­ro­dy­ta, kad tie­kė­jas ga­li teik­ti pa­siū­ly­mą tik vie­nai ar ke­lioms ar vi­soms pir­ki­mo da­lims.
VI.TECH­NI­NĖ SPE­CI­FI­KA­CI­JA
46. At­lie­kant su­pap­ras­tin­tus pir­ki­mus, iš­sky­rus ma­žos ver­tės pir­ki­mus, tech­ni­nė spe­ci­fi­ka­ci­ja ren­gia­ma va­do­vau­jan­tis Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 25 straips­nio nuo­sta­to­mis. Ren­giant tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją ma­žos ver­tės pir­ki­mams, tu­ri bū­ti už­tik­rin­tas Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 3 straips­ny­je nu­ro­dy­tų prin­ci­pų lai­ky­ma­sis.
47. Kiek­vie­na per­ka­ma pre­kė, pa­slau­ga ar dar­bai tu­ri bū­ti ap­ra­šy­ti aiš­kiai ir ne­dvip­ras­miš­kai, ap­ra­šy­mas ne­ga­li dis­kri­mi­nuo­ti tie­kė­jų bei tu­ri už­tik­rin­ti jų kon­ku­ren­ci­ją. Visais įmanomais atvejais šios techninės specifikacijos turėtų būti apibrėžtos taip, kad jose būtų atsižvelgta į neįgaliųjų kriterijus arba į visiems naudotojams tinkamą projektą.
48. Tech­ni­nė spe­ci­fi­ka­ci­ja nu­sta­to­ma nu­ro­dant stan­dar­tą, tech­ni­nį reg­la­men­tą ar nor­ma­ty­vą ar­ba nu­ro­dant pir­ki­mo ob­jek­to funk­ci­nes sa­vy­bes, ar api­bū­di­nant no­ri­mą re­zul­ta­tą ar­ba šių bū­dų de­ri­niu. Šios sa­vy­bės bei rei­ka­la­vi­mai tu­ri bū­ti tiks­lūs ir aiš­kūs, kad tie­kė­jai ga­lė­tų pa­reng­ti tin­ka­mus pa­siū­ly­mus, o Cen­tras įsi­gy­ti rei­ka­lin­gų pre­kių, pa­slau­gų ar dar­bų.
49. Ren­giant tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją, nu­ro­do­mos pir­ki­mo ob­jek­to ar­ba pir­ki­mo ob­jek­to pa­nau­do­ji­mo tiks­lo ir są­ly­gų sa­vy­bes (pvz. na­šu­mas, mat­me­nys, ener­gi­jos su­var­to­ji­mas, no­ri­ma gau­ti nau­da nau­do­jant pir­ki­mo ob­jek­tą ir pan.) ir rei­ka­la­vi­mų šioms sa­vy­bėms reikš­mes. Reikš­mės nu­ro­do­mos ri­bi­niais dy­džiais („ne dau­giau kaip ....“, „ne ma­žiau kaip ....“) ar­ba reikš­mių dia­pa­zo­nais („nuo .... iki....“). Tik pa­grįs­tais at­ve­jais reikš­mės ga­li bū­ti nu­ro­do­mos tiks­liai („tu­ri bū­ti ly­gu ...“).
VII. TIE­KĖ­JŲ KVA­LI­FI­KA­CI­JOS PA­TIK­RI­NI­MAS
57.12. ma­žos ver­tės pir­ki­mų at­ve­ju.
57.13. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai ar paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo, ar jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos.
571. Kai tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas nėra būtinas, o pasiūlymo vertinimo kriterijus yra mažiausia kaina, Centras turi teisę prašyti tiekėjų pateikti vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų Centro nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją (priedas Nr. 1). Tokiais atvejais atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų gali būti reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Tokią teisę Centras turi ir kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatytais atvejais.
VI­II. PA­SIŪ­LY­MŲ NAG­RI­NĖ­JI­MAS IR VER­TI­NI­MAS

___________________

 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-04, 11:00:49