Transporto priemonių naudojimo taisyklės

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo centro direktoriaus
2010 m. liepos 23 d. įsakymu  Nr.77
 
TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO
KULTŪROS PAVELDO CENTRE TAISYKLĖS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kultūros paveldo centre taisyklės (toliau – šios taisyklės) nustato tarnybinių lengvųjų automobilių (toliau – Automobiliai) naudojimo, saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos, netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms Kultūros paveldo centre (toliau – Centras) tvarką ir darbuotojų atsakomybę už šių taisyklių pažeidimą.
2. Šios taisyklės privalomos Centro darbuotojams (toliau – darbuotojai).
3. Automobilių kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarką reglamentuoja Kultūros paveldo centro lengvųjų automobilių perdavimo, kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarkos aprašas, patvirtintas Centro direktoriaus 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. Į-68.
4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Pavyzdinėse tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2009, Nr. 69-2794; 2009, Nr. 114-4855), ir kituose teisės aktuose naudojamas sąvokas.
II. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲNAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO KONTROLĖ
5. Automobiliai gali būti naudojami tik tarnybos reikmėms.
6. Automobiliais su vairuotoju tarnybos reikmėms gali naudotis kiekvienas Centro darbuotojas.
7. Prireikus (komandiruotės metu ar priimant svečius) Automobiliai gali būti naudojami po darbo valandų ar poilsio dienomis Centro direktoriui įsakymu suteikus tokią teisę.
8. Automobiliai vairuotojams ir darbuotojams, kurie galės naudotis Automobiliu ir be vairuotojo, skiriami Centro direktoriaus įsakymais, su kuriais darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Automobiliai perduodami Centro tarnybinių lengvųjų automobilių perdavimo, kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Su darbuotojais sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys.
9. Automobiliais, kurie Centro direktoriaus įsakymu priskirti darbuotojams, Centro direktorius prireikus gali leisti pasinaudoti ir kitiems darbuotojams tarnybos reikmėms. Šiuo atveju pildoma Lengvojo tarnybinio automobilio vykti be vairuotojo skyrimo paraiška (3 priedas), o automobilis perduodamas Centro tarnybinių lengvųjų automobilių perdavimo, kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
10. Automobilių ridos limitus įsakymu nustato Centro direktorius.
11. Kiek lėšų reikia Automobilių degalams, apskaičiuojama pagal faktines automobilių degalų naudojimo bazines normas ir degalų rūšis.
12. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo Automobiliai, darbuotojas, vairavęs Automobilį, nedelsiant praneša draudimo įmonei,  Bendrojo skyriaus vedėjui, o šis – Centro direktoriui.
13.Už Automobilių naudojimo kontrolę atsakingas Centro Bendrojo skyriaus vedėjas. Centro Bendrojo skyriaus vedėjas nuolat kontroliuoja, kaip naudojami Automobiliai (ar tvarkingi spidometrai, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias normas ir panašiai), ir apie pažeidimus nedelsdamas praneša Centro direktoriui. Konkretūs Automobiliai vairuotojams yra priskirti  Centro direktoriaus įsakymu.
III. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS
14. Automobiliai turi būti laikomi saugojimo vietose, nurodytose Automobilių saugojimo vietų sąraše, patvirtintame Centro direktoriaus įsakymu.
15. Automobiliai po darbo, poilsio, švenčių dienomis, darbuotojų ligos ar komandiruočių laikotarpiu laikomi Centro direktoriaus nustatytoje nuolatinėje laikymo vietoje, išskyrus tuos atvejus, kai į komandiruotę vykstama tarnybiniu lengvuoju automobiliu. Prie namų Automobilius palikti draudžiama.
16. Automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jeigu jis išimamas), asmeninius daiktus. Paliekant Automobilį, privaloma užrakinti vairą ir pedalus (jeigu išduoti tam tikri užraktai), įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti Automobilį.
 IV. RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA
17. Automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma Centro lengvųjų automobilių perdavimo, kelionės lapų išdavimo ir pildymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
18. Degalų normų viršijimo išlaidas, nustačius pereikvojimo priežastis ir darbuotojo kaltę, padengia nustatytąsias degalų normas ir ridos limitus viršiję darbuotojai.
19. Faktinė Automobilių degalų naudojimo bazinė norma ir taikomas degalų naudojimo koeficientas (šaltuoju metų periodu, mieste, užmiestyje ir panašiai) nustatomi atlikus kontrolinį važiavimą.
20. Centre turto inventorizacijos metu, turi būti patikrinami Automobilių odometrų parodymai, sutikrinant juos su kelionės lapais ir surašant apie tai aktus (1 priedas). Centro direktorius įsakymu paskiria atsakingą asmenį (asmenis) Automobilių odometrams tikrinti.
21. Automobilių degalų sunaudojimą pagal nustatytas normas ir limitus kontroliuoja Bendrojo skyriaus vyriausias specialistas.
V. AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS
22. Automobiliai, privalo būti pažymėti – nurodytas Centro logotipas ir pavadinimas. Automobilių žymėjimą organizuoja Bendrojo skyriaus vedėjas.
23. Žymimos Automobilių šoninės durelės iš abiejų automobilio pusių. Didžiosios raidės turi būti ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios – 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm storio, patvirtintas Centro logotipas ne žemesnio kaip 150 mm aukščio.
24. Automobiliai turi būti apdrausti transporto priemonių ir civilinės atsakomybės draudimu teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Bendrojo skyriaus vedėjas atsakingas už:
25.1. Automobilių techninės būklės kontrolę;
25.2. savalaikį privalomosios ir periodinės techninės apžiūros organizavimą.
26. Sprendimus dėl Automobilių remonto, su jų eksploatavimu susijusių paslaugų suteikimo, detalių ir draudimo paslaugų įsigijimo priima Bendrojo skyriaus vedėjas, suderinęs su Buhalterijos vyriausiuoju buhalteriu, tvirtina – Centro direktorius.
27. Susidėvėjusios padangos, sugedę akumuliatoriai ir kitos Automobilių dalys gali būti nurašomi pateikiant Centro direktoriui komisijos parengtą nurašymo aktą.
28. Už Automobilių kasdienę ir periodinę priežiūrą atsakingas Automobilio vairuotojas.
29. Automobilių periodinė techninė priežiūra turi būti atliekama pagal gamyklos gamintojos nurodytą periodiškumą.
30. Automobilių gedimai šalinami pagal automobilio techninio eksploatavimo taisykles. Darbuotojams, neturintiems reikiamo techninio pasirengimo, neleidžiama savarankiškai šalinti Automobilio gedimą. Darbuotojai, vairuojantys Automobilius, esant neatidėliotinai būtinybei ir galimybei smulkius Automobilių gedimus šalina patys (pvz. rato keitimas).
31. Automobilių remonto darbams atlikti, su jų eksploatavimu susijusioms paslaugoms bei reikalingoms detalėms įsigyti sudaro sutartis su specializuotomis įmonėmis.
32. Automobilių einamojo bei kapitalinio remonto pagrindimą kontroliuoja Bendrojo skyriaus vedėjas.
33. Centro direktorius užtikrina lėšų Automobiliams išlaikyti racionalų naudojimą, Automobilių naudojimą tik tarnybos reikmėms.
VI. NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS TARNYBOS REIKMĖMS
34. Centro darbuotojas, norintis naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, Centro direktoriui pateikia prašymą leisti naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas (pagal 2 priedą). Leidimas naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms įforminamas Centro direktoriaus įsakymu prieš tai sprendimą suderinus su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos.
35. Kompensacijos dydis nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir  naudojimo biudžetinėse įstaigose (Žin., 1998, Nr. 103-2838; 2009; Nr. 69-2796)  nuostatas, patvirtintuose pareigybių aprašymuose nurodytas darbuotojų funkcijas, asmeninius darbo planus (grafikus), darbų kiekį, transporto priemonės technines charakteristikas, eismo intensyvumą, kelių būklę ir kita. Konkretų kompensacijos dydį tvirtina įsakymu Centro direktorius. Darbuotojai atsiskaito už degalų sunaudojimą pagal išrašytus kelionės lapus.
36. Darbuotojai gaunantys kompensaciją už netarnybinio automobilio naudojimą, negali naudotis Centro automobiliu.
VII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
37. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
38. Darbuotojai, kuriems suteikia teisė vairuoti Automobilius, už padarytą žalą atlygina Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
39. Darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
40. Darbuotojai, kuriem perduotas ar priskirtas Automobilis, privalo vykdyti Bendrojo skyriaus vedėjo nurodymus dėl Automobilio priežiūros, eksploatavimo.

 _________________

1priedas

2 priedas

3 priedas

 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-04, 11:01:16