Kultūros paveldo apskaitos dokumentų projektų rengimas < Grįžti

Statinių poskyris

    Šiuo metu poskyryje dirba 8 architekto, paveldosaugininko, menotyrininko, geodezininko, kartografo išsilavinimus turintys specialistai: Laima Lysiukienė, Aistė Ustinavičienė, Karolina Grablevska, Viktorija Mačiulaitytė, Rima Putrimienė, Asta Adomaitytė, Nida Juchnevičiūtė.  Poskyriui vadovauja ilgametė Kultūros paveldo centro darbuotoja – architektė, architektūros, želdynų paveldo ekspertė Indrė Kačinskaitė.
    Pagrindinė veikla – NKPVT aktų projektų rengimas. Aktai rengiami,  vertingosios savybės nustatomos ypač plačiam kultūros paveldo objektų ratui: sakraliniams pastatų ansambliams, dvarų, etnoarchitektūrinėms  sodyboms,  miestų ir miestelių  pastatams ir ansambliams, inžineriniams objektams, urbanistinėms vietovėms.
   Poskyrio specialistų sukaupta patirtis, išsamiai fiksuojant, tiriant skirtinguose Lietuvos regionuose išsidėsčiusius objektus, sudaro galimybę visapusiškai pažinti ir profesionaliai įvertinti Lietuvos kultūros paveldą.

 Urbanizuotų vietovių poskyris

   Šiuo metu poskyryje dirba architektai, paveldosaugininkai, kartografai: Milda Bugailiškytė, Marius Skerniškis, Jadvyga Verksnienė, Dalia Žiauberienė, Vilija Ralytė, Marius Baikauskas, Kazimieras Špakauskas.
   Vedėja – architektė Violeta Bruzgelevičiūtė. Profesionalūs ir atsakingi poskyrio specialistai rengia Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau NKPVT) aktų projektus urbanizuotoms vietovėms, įvairaus pobūdžio statinių kompleksams ir statiniams, renka išsamią archyvinę medžiagą, istorinius duomenis, siekiant tiksliai nustatyti objekto vertingąsias savybes. Vyksta į vietą, atlieka detalią objekto apžiūrą, fotofiksaciją, įvertina būklę, nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorijos ribas. Parengtas Akto projektas su privalomais priedais - ikonografija, brėžiniais, apibrėžtų teritorijos ribų planu ir kita medžiaga - gavęs NKPVT pritarimą, papildo Kultūros vertybių registrą.

Vietų poskyris

    Šiuo metu Vietų poskyryje dirba 9 archeologo, istoriko, kartografo išsilavinimą įgiję specialistai: Jonas Balčiūnas, Loreta Jatulionytė-Brezgienė, Algirdas Skrupskelis, Jolanta Paunksnienė, Valdas Striužas, Gervaldas Zabarauskas, Saulius Turskis ir Renata Bugorevičiūtė. Poskyrio vedėjas - archeologas Arūnas Strazdas.

    Pagrindinė poskyrio veikla – archeologinio, istorinio ir memorialinio pobūdžio nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų rengimas. Tai apskaitos dokumentų rengimas tokiems paveldo objektams kaip piliakalniai, kapinynai, senovės gyvenvietės, senosios kapinės, žymių žmonių kapai bei paveldui, susijusiam su Lietuvos partizanų veikla.

Kilnojamųjų objektų poskyris

    Kilnojamųjų objektų poskyryje dirba menotyros, istorijos ir paveldosaugos išsilavinimą įgiję aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių pagrindinė veikla apima Lietuvos senosios bažnytinės ir pasaulietinės dailės objektų inventorinimą, kilnojamųjų kultūros vertybių duomenų tikslinimą ir apskaitos dokumentų rengimą. Poskyrio vedėja – istorikė Svetlana Poligienė.

   Poskyrio darbuotojai, tarp kurių net penki humanitarinių mokslų daktaro laipsnius apsigynę specialistai, išsiskiria aktyvia moksline veikla, dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse konferencijose, jų tekstai dažnai publikuojami įvairiuose mokslo ir mokslo populiarinimo leidiniuose.

 

Rengiami įvairių vertingųjų savybių pobūdžių ir jų derinių Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto bei kilnojamųjų kultūros vertybių aprašų projektai. Prašom susipažinti su pavyzdžiais.


Čižiūnų etnokultūrinis kaimas
 
 
Šiaudinės Švč. Mergelė Marijos bažnyčios pastatų kompleksas
 
 
Gerulių piliakalnis
 
 
Vokietijos karių kapinės