Kilnojamųjų objektų skyriaus vedėja

SVETLANA POLIGIENĖ

 

Gimė Kaune.

Atestuota nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė

1987–1992 studijos Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, įgyta istoriko, istorijos dėstytojo kvalifikacija. Baigiamojo darbo tema: Vilnius ir vilniečiai Stanislovo Moravskio atsiminimuose

Valstybinė Švietimo mainų paramos fondo stipendija mokslinei stažuotei į Estijos Dailės akademiją, Estijos kultūros paveldo departamentą (Estija, Talinas, 2010 11 08–2010 12 08)

Valstybinė Švietimo mainų paramos fondo stipendija mokslinei stažuotei į Latvijos dailės akademijos Meno istorijos institutą, Latvijos valstybinę kultūros paveldo inspekciją (Latvija, Ryga, nuo 2010-10-01 iki 2010-10-31; mokslinis stažuotės vadovas prof. Edvardas Klavinšas)

Tarptautiniai kursai (organizatoriai – Gotlando universitetas, Švedijos kultūros paveldo departamentas, Visbio dekanatas), skirti Baltijos jūros regiono šalių bažnyčių istorijai ir archeologijai, (Švedija, Visbis, nuo 2010-06-08 iki 2010-06-18)

Mokslinė-dalykinė stažuotė Lenkijos mokslų akademijos Dailės institute (Lenkija, Varšuva, nuo 2018-04-09 iki 2018-04-18)

Mokslinė-dalykinė stažuotė Baltarusijos istorijos archyve, Gardino valstybiniame istorijos ir architektūros muziejuje, Gardino valstybiniame religijos muziejuje (Gardinas, Baltarusija, nuo 2019-10-14 iki 2019-10-22)

 

DARBO PATIRTIS

Nuo 1993 m. gegužės 3 d. Kultūros paveldo centras, Kilnojamųjų objektų skyriaus vedėja

1992 m. gegužės mėn.–1993 m. gegužės mėn. Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija, valstybinė inspektorė

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS

Lietuvos paveldosaugos istorija, dailės paveldo apsaugos problematika, Lietuvos sakralinė dailė, liturginė tekstilė

 

MOKSLINĖ VEIKLA

Dalyvavimas mokslinėse programose

2017–2020 m. mokslinių tyrimų programa „Liturginės tekstilės paveldas Lietuvoje: meninio siuvinėjimo raida ir ypatumai XVII a.–1915 m.“. Mokslininkų grupių projektų priemonė, Lietuvos mokslo taryba, sutarties Nr. S-MIP-17-42.

 

Dalyvavimas programose, projektuose

2022 m. Lietuvos liaudies buities muziejaus projektas „Medinės Prisikėlusio Kristaus skulptūros iš Lietuvos bažnyčių: stilių ir raiškos kaita“, projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba. Surengta, kuruota paroda (2022 m. liepos 21 d. – 2022 m. spalio 15 d.), publikavimui rengiamas parodos katalogas.

2020–2021 m. Jurbarko krašto muziejaus projektas „Veliuonos bažnyčios istorija ir sakralinės dailės paveldas“, projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba. Parengtas ir publikuotas leidinys Veliuonos bažnyčia: istorija, architektūra ir dailė [sud. Asta Giniūnienė, Svetlana Poligienė]. Veliuona, Veliuonos krašto muziejus, 2021. ISBN 978-609-96241-0-5.

2000–2005 m. Statinių puošybos ir įrangos ir kilnojamųjų kultūros vertybių (nesančių valstybinėse saugyklose) tyrimų, inventorizavimo ir apskaitos dokumentų rengimo programos (bendra programos sąmatinė vertė – 900167 Lt), finansuotos Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, koordinatorė ir vykdytoja.

1999–2002, 2005 m. Projekto „Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose, saugomų dailės objektų inventorizavimas“, finansuoto Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, vadovė ir viena pagrindinių vykdytojų.

Mokslinės konferencijos

Surdokaitė-Vitienė Gabija, Poligienė Svetlana, Stonytė Sandra, „17th–19th c. Embroidery in Lithuania: Styles, Ornaments, Influences, Impulses, Local schools“, Routes and Contact Zones. Artistic Mobility and Exchange in Central Eastern and North Eastern Europe, Munich: Art History Institute, Ludwig-Maximilian-University Munich, Böckler-Mare-Balticum-Foundation, 11–13 October 2018.

 

Svetlana Poligienė, Prarastos Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios dailės vertybės. Tarptautinė konferencija Medinės architektūros paveldas ir nacionalinė kultūros politika, Lietuva, Vilnius, 2010 m. gegužės 26–27 d.

 

Svetlana Poligienė, Medinės klasicistinės bažnyčios Lietuvoje: inventorizavimo būtinybė – išsaugojimo galimybės. Tarptautinis simpoziumas, skirtas Baltijos jūros regiono šalių bažnyčių istorijai ir archeologijai, Švedija, Visbis, 2010 m. birželio 8–18 d.

 

Seminarai

Svetlana Poligienė, Istorinių liturginių rūbų išlikimas ir būklė Lietuvos katalikų bažnyčiose, saugojimo problemos ir rekomendacijos ir Siuvinėjimas XVIII a.: stiliai, įtakos, ornamentai. Mokslinis-praktinis seminaras Siuvinėjimas Lietuvoje: technikos, stiliai, įtakos, ornamentai, Vilnius, 2019 m. kovo 26 d., gegužės 8 d.

 

SUDARYTI IR PARENGTI LEIDINIAI

 

Veliuonos bažnyčia: istorija, architektūra ir dailė [sud. Asta Giniūnienė, Svetlana Poligienė]. Veliuona, Veliuonos krašto muziejus, 2021. ISBN 978-609-96241-0-5.

Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas [sud. Juozas Bardauskas, Svetlana Poligienė]. Vilnius, 2008. ISBN 978-9986-420-76-7.

Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas [sud. Svetlana Poligienė]. Vilnius, 2006. ISBN 9986-420-69-5.

 

PUBLIKACIJOS

Svarbesnės publikacijos

Svetlana Poligienė, Tekstilės dirbinių rinkinys, Veliuonos bažnyčia: istorija, architektūra ir dailė, sud. Asta Giniūnienė, Svetlana Poligienė, Veliuona, Veliuonos krašto muziejus, 2021, p. 290-309. ISBN 978-609-96241-0-5.

Svetlana Poligienė, Liturginė ir bažnytinė tekstilė [Katalogas], Veliuonos bažnyčia: istorija, architektūra ir dailė, sud. Asta Giniūnienė, Svetlana Poligienė, Veliuona, Veliuonos krašto muziejus, 2021, p. 310-361. ISBN 978-609-96241-0-5.

Svetlana Poligienė, Rima Valinčiūtė-Varnė, Gintautas Žalėnas, Asta Giniūnienė, Bažnytiniai reikmenys [Katalogas], Veliuonos bažnyčia: istorija, architektūra ir dailė, sud. Asta Giniūnienė, Svetlana Poligienė, Veliuona, Veliuonos krašto muziejus, 2021, p. 362-375. ISBN 978-609-96241-0-5.

Svetlana Poligienė, Regentystės ornamentinis dekoras XVIII. a. 3 dešimtmečio–XVIII a. vidurio liturginės tekstilės siuviniuose Lietuvoje, Menotyra, 2020, T. 27, Nr. 4, p. 243-260. ISSN 1392–1002.

Svetlana Poligienė, Asta Giniūnienė, Apie Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje rastus relikvijorius, jų puošybą ir relikvijas, Excellencia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, ser. Religinės kultūros paveldo studijos, nr. 4, sud. Asta Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 191-236.

Svetlana Poligienė, Apie žemaitišką siuvinėjimą liturginėje tekstilėje, Kultūros paminklai, 2020, Nr. 24, 72-77. ISSN 1392-155X.

Svetlana Poligienė, Valstybinė bažnytinės dailės objektų apskaita Lietuvoje 1990–1994 m., Kultūros paminklai, 2019, Nr. 23, p. 42-52. ISSN 1392-155X.

Svetlana Poligienė, Gabija Surdokaitė-Vitienė, Trakų Dievo Motinos atvaizdo kartotės XVII-XIX a., Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 90, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 2018, p. 146-196. ISBN 978-609-447-176-6. ISSN 1392-0316.

Svetlana Poligienė, Gabija Surdokaitė-Vitienė, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios liturginės tekstilės rinkinys, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 90, Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 2018, p. 209-254. ISBN 978-609-447-176-6. ISSN 1392-0316.

Svetlana Poligienė, Inventorisation and Recording of Sacral Art Objects in Lithuania in 1995–2005, Faces of Identity and Memory. The Cultural and Heritage of Central and Eastern Europe (Managing and Cases Studies), Kraków, Jagiellonian University Press, 2015, p. 35-55. ISBN 978-83-233-3954-0.

Svetlana Poligienė, Bažnytinės tekstilės inventorizacija: Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios pavyzdys, Kultūros paminklai, 2010, Nr. 15, p. 157-169. ISBN 978-9986-420-85-9.

Svetlana Poligienė, Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios liturginės tekstilės rinkinys, Menotyra, 2008, T. 15, Nr. 3, p. 56-65. ISSN 1392–1002.

Svetlana Poligienė, Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių 2000–2005 m. inventorizacijos duomenys, Menotyra, 2007, T. 14, Nr. 3, p. 75-91. ISSN 1392–1002.

 

Mokslo populiarinimo, kitos publikacijos

Svetlana Poligienė, Alovės Švč. Trejybės bažnyčia; Butrimonių Išganytojo bažnyčia; Beižionių Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia; Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia; Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia; Vievio Šv. Onos bažnyčia; Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia; Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia; Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra; Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia; Krivonių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia; Vilūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia; Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia; Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia; Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia; Babriškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia; Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia; Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia; Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia; Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia; Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia; Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia; Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia; Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia; Kiauklių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia; Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia // Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas, sud. Svetlana Poligienė, Vilnius, 2006, p. 38-47; 102-107; 114-121; 128-143; 158-171; 174-185; 192-195; 210-213; 232-235. ISBN 9986-420-69-5.

Svetlana Poligienė, Beižionių Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia; Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia; Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia; Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia; Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia; Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia; Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia; Vievio Šv. Onos bažnyčia; Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia // Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas, sud. Juozas Bardauskas, Svetlana Poligienė, Vilnius, 2008, p. 49-53; 122-129; 168-177; 189-195. ISBN 978-9986-420-76-7.

Svetlana Poligienė, Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios liturginės tekstilės rinkinys, Obeliai. Kriaunos, 2009, p. 774-781. ISBN 978-9955-589-15-0.

Svetlana Poligienė, Nauji duomenys apie kultūros paminklų objektus – Monstrancija [Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia]; Altoriaus mensos užtiesalo fragmentas [priklausė Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčiai]; Altoriaus mensos užtiesalo fragmentai (3 vnt.) [priklausė Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčiai]; Arnotas [Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia], Kultūros paminklai, 2021, Nr. 25, p. 177-181. ISSN 1392-155X.

Svetlana Poligienė, Nauji duomenys apie kultūros paminklų objektus – Šv. Kryžiaus relikvijorius [Šiaulių vyskupija], Kultūros paminklai, 2020, Nr. 24, p. 162. ISSN 1392-155X.

Svetlana Poligienė, Nauji duomenys apie kultūros paminklų objektus – Komuninė [Kauno arkivyskupija]; Komuninė [Kauno arkivyskupija]; Komuninė [Panevėžio vyskupija]; Kielikas [Telšių vyskupija]; Šv. Kryžiaus relikvijorius [Telšių vyskupija]; Relikvijorius [Telšių vyskupija]; Arnotas su priklausiniais (stula, veliumas, bursa) [Riešės Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia],  Kultūros paminklai, 2019, Nr. 23, p. 203-206. ISSN 1392-155X.

Svetlana Poligienė, Nauji duomenys apie kultūros paminklų objektus – Skulptūra „Prisikėlęs Kristus“ [Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia]; Skulptūra „Švč. Jėzaus Širdis“ [Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia]; Arnotas [Alantos Šv. Jokūbo bažnyčia]; Arnotas [Švėkšnos Šv. Jokūbo bažnyčia]; Arnotas [Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia]; Arnotas [Kantaučių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia], Kultūros paminklai, 2018, Nr. 22, p. 173-175. ISSN 1392-155X.

Svetlana Poligienė, Nauji duomenys apie kultūros paminklų objektus – Monstrancija [Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčia]; Monstrancija [Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčia]; Arnotas [Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia]; Skulptūra „Šv. Jonas Evangelistas“ [Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia], Kultūros paminklai, 2017, Nr. 21, p. 215-217. ISSN 1392-155X.

Svetlana Poligienė, Nauji duomenys apie kultūros paminklų objektus – Arnotas [Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia]; Arnotas [Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia]; Procesijų altorėlis su paveikslais „Šv. Barbora“ ir „Šv. Šeima“, Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia, Kultūros paminklai, 2016, Nr. 20, p. 231-233. ISSN 1392-155X.

Kultūros paveldo centras, Ašmenos g. 10, LT-01135, Vilnius, tel. +370  5 2622421, el. paštas: svetlana.poligiene@kpc.lt

 

 

 

 

 

 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-19, 08:41:45