TITULINIS
Kultūros paveldo centras
Aktuali informacija
Rašykite mums
Kultūros vertybių registras
Nuorodos
Projektai
KPC darbuotojams
Paveldosaugos biblioteka
Kultūros paveldo centras
Ašmenos 10, Vilnius LT-01135
tel.: +3705 2622926, faks.: +3705 2122191
Nuostatai

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktoriaus
2006 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. Į-003
(Žin., 2006, Nr. 6-240; 2008, Nr.
39-1446)


KULTŪROS PAVELDO CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros paveldo centras (toliau - Centras) yra biudžetinė kultūros įstaiga.
2. Centro steigėjo funkcijas vykdo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Kultūros paveldo departamentas).
3. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke.
4. Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Lietuvos Respublikos bibliotekų, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Centro nuostatais ir kitais teisės aktais.
5. Centro fonduose kaupiami ir saugomi dokumentai apie materialųjį kultūros paveldą.
6. Centro buveinė - Ašmenos g. 10, Lt-01135 Vilnius, Lietuvos Respublika, įstaigos kodas 188204053.

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

7. Centro veiklos tikslai:
7.1. rinkti duomenis, būtinus inventorizavimui apie kultūros paveldą, ir tvarkyti kultūros paveldo inventorių;
7.2. kaupti ir tvarkyti dokumentus ir duomenis apie kultūros paveldą.
8. Centras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:
8.1. renka materialią kultūros paveldo išraišką apibūdinančią, fiksuojančią dabartį ir praeitį informaciją, ją kaupia, tikslina ir sistemina;
8.2. atlieka istorinius ir fizinius tyrimus, susijusius su kultūros paveldu, bei kaupia, tvarko ir rengia su tuo susijusius dokumentus ir informaciją;
8.3. teikia sukauptus duomenis Kultūros paveldo departamentui.
8.4. vykdo specialiosios paveldosaugos bibliotekos veiklą.

III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

9. Centras turi teisę:
9.1. sudaryti komisijas veiklos klausimams nagrinėti;
9.2. sudaryti darbo grupes dokumentų projektams parengti;
9.3. nustatyti vidaus organizacinę struktūrą;
9.4. sudaryti sutartis;
9.5. teikti siūlymus Kultūros paveldo departamentui inicijuoti kultūros vertybių registravimą Kultūros vertybių registre;
9.6. bendradarbiauti su savivaldybių paveldosaugos padaliniais, Kultūros paveldo departamento struktūriniais padaliniais, kitomis paveldosaugos institucijomis;
9.7. teikti siūlymus Kultūros paveldo departamentui dėl paveldosaugos programos projektų;
9.8. teikti Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai klausimus posėdžių darbotvarkėms ir su tuo susijusius dokumentus;
9.9. informuoti visuomenę apie kultūros paveldą;
9.10. pagal kompetenciją teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;
9.11. steigti struktūrinį padalinį, vykdantį specialiosios paveldosaugos bibliotekos veiklą;
9.12. gauti lėšų vykdant funkcijas, numatytas šiuose nuostatuose.
10. Centras, įgyvendindamas pavestas funkcijas, privalo:
10.1. vykdyti šiuose nuostatose nurodytą veiklą;
10.2. Kultūros paveldo departamentui teikti Kultūros paveldo departamento strateginių veiklos planų Centro vykdomos dalies projektus ir jų vykdymo ataskaitas bei finansinę atskaitomybę;
10.3. vykdyti įsipareigojimus pagal Centro sudarytas sutartis;
10.4. užtikrinti Centro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
10.5. naudoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitas gaunamas lėšas vadovaujantis įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.
11. Centras gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

IV. CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS

12. Centrui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas, atleidžia iš jų Kultūros paveldo departamento direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Centro direktorius turi pavaduotoją.
13. Centro direktorius:
13.1. vadovauja Centrui ir atsako už visą Centro veiklą;
13.2. tvirtina Centro organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, suderinęs su Kultūros paveldo departamentu;
13.3. tvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir priedus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų, derindamas su Kultūros paveldo departamentu;
13.4. tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus, suderinęs su Kultūros pavedo departamentu;
13.5. teikia Centro pajamų ir išladų sąmatų projektus Kultūros paveldo departamentui tvirtinti;
13.6. priima ir atleidžia Centro darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;
13.7. pasirašo sutartis, suderinęs su Kultūros paveldo departamentu;
13.8. pasirašo raštus, dokumentus, išduoda įgaliojimus;
13.9. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, kitus tvarkomuosius dokumentus;
13.10. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus Centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems Centro darbuotojams, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
13.11. užtikrina, kad Centro veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, kultūros ministro, Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymai;
13.12. atsako už Centro turto tinkmą naudojimą ir saugojimą;
13.13. be atskiro įgaliojimo atstovauja Centrui teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
13.14. užtikrina racionalų ir efektyvų Centrui skiriamų lėšų, valstybės turto naudojimą;
13.15. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui valstybės institucijose;
13.16. vykdo Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavedimus.
14. Centro direktoriui nesant, direktoriaus pareigas laikinai eina Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymu paskirtas Centro direktoriaus pavaduotojas ar Centro struktūrinio padalinio vadovas.

V. CENTRO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS

15. Centrui priklausantis turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama patikėjimo teise:
16. Centro lėšas sudaro:
16.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai;
16.2. kitos teisėtai įgytos lėšos.

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

17. Centro direktoriaus ir darbuotojų santykis ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

VII. CENTRO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

18. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Kultūros paveldo departamentas, kitos įgaliotos valstybės institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Centras gali baigti savo veiklą arba būti pertvarkytas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________________________

   

© 2004 Kultūros paveldo centras Svetainė atnaujinta: 2014-01-27 Sprendimas LinkArta